ZS1

Oferta na rok szkolny 2019/2020 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Zambrów 18.07.2018r.

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty  na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na sklepik szkolny Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego ”Grota” w Zambrowie.

 

Zaproszenie do składania ofert

     ♦  Zamawiający –Zespół Szkół Nr1 im. gen. Stefana Roweckiego „ Grota” w Zambrowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na oferta musi być pełna, dotycząca wszystkich wymienionych w Zapytaniu elementów.

     ♦  Prosimy o złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr do niniejszego Zapytania w terminie do dnia 25.07.2018 roku do godz. 1500 

     ♦  Oferty należy przesyłać w niżej wymieniony sposób:

            -  dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły:

Zespół Szkół Nr 1 im. gen.  Stefana Roweckiego „Grota”
Aleja Wojska Polskiego 31
18- 300 Zambrów 
Tel. 86 271 2350

 

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana w następujący sposób:

Zespół Szkół Nr1 im. gen.  Stefana Roweckiego „Grota”
Aleja Wojska Polskiego 31
18- 300 Zambrów  
z dopiskiem: Wynajem sklepiku szkolnego.
 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

1. Będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” .

2. Będzie zawierała najwyższą cenę brutto realizacji zamówienia.

3. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e mail i telefoniczną do dnia 07.2018r.

4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontaktu z poszczególnymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania złożonych przez nich ofert.

5. Wszystkie dodatkowe wymagania wskazane przez Wykonawcę poza podstawowymi elementami „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” będą stanowiły materiał poglądowy, nie mający wpływu na wybór oferty jako najkorzystniejszej.

6. Zapytanie Ofertowe upublicznione jest na stronie internetowej Zamawiającego,

 

 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SKŁADANIA OFERT: 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

       Szkoła dysponuje  lokalem  o powierzchni 30,24 m2 usytuowany w budynku Zespołu Szkół nr1 w Zambrowie ul. Aleja Wojska Polskiego 31 , który chce wynająć na prowadzenie sklepiku  szkolnego.  Pomieszczenie sklepiku wymaga gruntownego remontu i dostosowania do wymagań, które mają zastosowanie przy sprzedaży artykułów spożywczych. Wynajmujący zobowiązany jest do przedstawienia swojej koncepcji prowadzenia sklepiku i remontu pomieszczeń sklepiku. Koncepcje pracy przedstawia na piśmie. Wynajmujący powinien przedstawić ofertę artykułów spożywczych , które obejmują tzw. „zdrową żywność” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r.  w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do  sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.