Technikum Logistyczne

Oferta na rok szkolny 2020/2021 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

     

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania,  musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. 

Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym  mają możliwość zdobycia trzech kwalifikacji:

K1 -  AU.22. Obsługa magazynów - Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności organizacja produkcji, materiały i surowce w działalności produkcyjnej, jakość w produkcji, normy i procedury oceny jakości, przepływ zasobów, zapasy produkcji w toku, organizacja procesów magazynowych i systemy informatyczne wykorzystywane w produkcji, odpady w procesie produkcji, ich rodzaje oraz system odprowadzania i neutralizacji, dokumentacja przepływu materiałów w procesie produkcji, obsługa magazynów dystrybucji.

K2  - AU. 32. Organizacja transportu - Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności Planowania i organizowania: procesów transportowych, procesów spedycyjnych. Dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych, zabezpieczanie ładunków w transporcie, dobieranie rodzaju, zakresu i technologii  czynności manipulacyjnych.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

   ♣ język angielski zawodowy,

   ♣ przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej,

   ♣ logistyka w procesach produkcji,

   ♣ zapasy i magazynowanie,

   ♣ dystrybucja,

   ♣ procesy transportowe w logistyce,

   ♣ logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

   ♣ pracownia logistyki zaopatrzenia i produkcji,

   ♣ pracownia planowania produkcji i dystrybucji,

   ♣ pracownia usług transportowo-spedycyjnych,

   ♣ pracownia obsługi jednostek zewnętrznych.

 

   

 

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

   ♣ planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;

   ♣ zarządzania zapasami,

   ♣ organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,

   ♣ zarządzania gospodarką odpadami,

   ♣ planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

  

 

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów 

   ♣ przedsiębiorstwa logistyczne, handlowe, spedycyjne itp.

   ♣ koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy.

   ♣ specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów

   ♣ zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

   ♣ projektanci efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji.

Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.