Rekrutacja Uczestników do projektu

Oferta na rok szkolny 2019/2020 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Rekrutacja Uczestników do projektu

 

 

 W związku z przygotowaniem do realizacji projektu nr RPO.03.01.02-20-0051/15 pn. „Nowe kompetencje – Nowe Perspektywy”, którego Wnioskodawcą jest powiat zambrowski, a Realizatorem Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie ROZPOCZYNAMY PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. Rekrutacja dotyczy wszystkich zajęć pozaszkolnych przewidzianych do realizacji zajęć w ramach projektu tj.:

        ♦ Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

        ♦ Zajęcia poszerzające wiedzę,

        ♦ Zajęcia rozwijające postawę przedsiębiorczą,

        ♦ Doradztwo edukacyjno-zawodowe,

        ♦ Pozaszkolny obóz edukacyjny,

        ♦ Ponadprogramowe wyjazdy edukacyjne do wiodących ośrodków naukowych.

Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie pok. 222 i trwać będzie od 19 września do 19 października 2016 roku. Warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem procesu Rekrutacji, jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (załączony poniżej w plikach do pobrania).

Uczestnikami projektu mogą być Uczniowie/Uczennice ZS1 w Zambrowie kształcący się
w II Liceum Ogólnokształcącym. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie chęci uczestnictwa przez złożenie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

1. formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kandydata i Rodzica/Prawnego opiekuna,

2. oświadczenia Rodzica/Prawnego opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w Projekcie,

3. deklaracji uczestnictwa, podpisanej przez uczestnika Projektu,

4. oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanego przez uczestnika Projektu/Prawnego Opiekuna,

5. oświadczenia Uczestnika o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji,

6. zaświadczenie od wychowawcy ucznia, zwierające wskazanie oceny z zachowania i opinii wychowawcy.

Ww. dokumenty dostępne są poniżej w wykazie Pliki do pobrania, a także w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym.

 

Po zakończeniu procesu rekrutacji, zbierze się Komisja Rekrutacyjna, która to zweryfikuje złożone dokumenty pod kontem, zarówno grupy docelowej, jak i poprawności formalnej i dnia 19 października 2016 roku przedstawiona zostanie lista Uczestników projektu i lista rezerwowa. Ww. listy upublicznione zostaną na tablicach informacyjnych w Szkole oraz na stronie internetowej www.zs1rowecki.pl w zakładce  Nowe Kwalifikacje – Nowe Perspektywy Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół rekrutacji.

W sytuacji, gdy nie zostanie wybrana ostateczna lista uczestników projektu, w dniach
20-21 października 2016 roku uruchomiona zostanie REKRUTACJA DODATKOWA.

 

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą, a szczegółowych informacji dotyczących. realizacji projektu udzielić może Ekspert ds. Jakości Kształcenia i Programów Rozwojowych Pan Sławomir Baran.

 

Pliki do pobrania

♦ Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem 
♦ Zaświadczenie wychowawcy 
♦ Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych 
♦ Formularz zgłoszeniowy
♦ Oświadczenie prawnego opiekuna 
♦ Deklaracja uczestnictwa
♦ Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie