Dokumenty do pobrania

Oferta dla gimnazjalistów na rok szkolny 2018/2019 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Wymagane dokumenty do szkoły: 

       

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:   

1. Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej (dokumenty do pobrania). 

2. Kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu  potwierdzone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. 

3. Dwie fotografie. 

4. Zaświadczenie lekarskie dotyczące kształcenia w technikum (skierowanie w sekretariacie szkoły). 

5. Karta zdrowia (uczniowie, którzy podejmą naukę). 

  

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół 2018r.  

 

Szkoły ponadgimnazjalne dla  młodzieży  

  • 07.05 - 22.06.2018r. do godz. 15:00,

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

  • 22.06 - 25.06.2018r. do godz. 15:00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego  

  • 11.07.2018 r. o godz. 10:00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

  • do 12.07.2017 r. godz. 15:00   WAŻNE

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

  • 13.07.2018 r. o godz. 10:00 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym.( w przypadku wolnych miejsc ) 

  • 13.07 - 17.07.2018r. do godz. 15:00,

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

  • 09.08.2018 r. o godz. 10:00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

  • 13.08.2018 r. o godz. 10:00 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA DO: 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DOCX

TECHNIKUM NR 1  DOCX

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1  DOCX