Liceum Ogólnokształcące po szkole podstawowej

Oferta na rok szkolny 2019/2020 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

 Dostępne kierunki:

     Klasa IALO - klasa o profilu humanistycznym

     Klasa IBLO - klasa o profilu wojskowym

     Klasa ICLO - klasa o profilu informatycznym

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Wynik przedstawiony w procentach z:

           ♦języka polskiego

           ♦matematyki

mnoży się przez 0,35

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

(maksymalnie zatem 100 punktów)

 

Przeliczanie na punkty ocen:

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

           ♦celujący –18 punktów;

           ♦bardzo dobry –17 punktów;

           ♦dobry –14 punktów;

           ♦dostateczny –8 punktów;

           ♦dopuszczający –2 punkty.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem -7 punktów

 

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

           a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów

           b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

           c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

           a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

           b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty

           c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

           a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

           b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

           c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

           d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

           e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

           f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

 

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

           a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

           b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

           c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

           d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

           e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

           f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

           a) międzynarodowym – 4 punkty

           b) krajowym – 3 punkty

           c) wojewódzkim – 2 punkty

           d) powiatowym – 1 punkt

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.