Technikum

Oferta dla gimnazjalistów na rok szkolny 2018/2019 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Dostępne kierunki:

           ♦ Technikum Informatyczne

           ♦ Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

           ♦ Technikum Logistyczne

 

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:

1. Za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 pkt.

2. Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - 60 pkt.

           ♦ ocena celująca - 15 pkt.

           ♦ ocena bardzo dobra - 13 pkt

           ♦ ocena dobra - 10 pkt

           ♦ ocena dostateczna - 6 pkt.

3. Za inne osiągnięcia ucznia ze świadectwa ukończenia gimnazjum - 40 pkt

♦ udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, biologia, chemia, historia, geografia, j.angielski, j. niemiecki, j. białoruski j. rosyjski, j. francuski , informatyka oraz konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

                   ◊ finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 pkt.

                   ◊ finalista konkursu wojewódzkiego - 11 pkt

♦ ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 10 pkt

♦ uzyskane wysokie miejsce w zawodach artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty (pierwsze trzy miejsca lub wyróżnienie ze szczebla najwyższego) na szczeblu:

                   ◊ powiatowym - 4 pkt.

                   ◊ wojewódzkim - 5 pkt.

                   ◊ ponadwojewódzkim - 6 pkt.

                   ◊ ogólnopolskim - 7 pkt.

♦ Uzyskane wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły (pierwsze trzy miejsca lub wyróżnienie ze szczebla najwyższego) na szczeblu:

                   ◊ powiatowym - 3 pkt.

                   ◊ wojewódzkim - 4 pkt.

                   ◊ ponadwojewódzkim - 5 pkt.

                   ◊ ogólnopolskim - 6 pkt.

♦ osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego – 5 pkt