Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

Oferta dla gimnazjalistów na rok szkolny 2018/2019 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Opublikowano: poniedziałek, 25 wrzesień 2017 D. Śleszyńska

 W dniu 20.09.2017 r. odbyło się pierwsze zebranie dla rodziców uczniów klas I z dyrekcją, wychowawcami jak również nauczycielami naszej szkoły.

Dyrektor Ireneusz Rudnicki przywitał wszystkich zebranych rodziców i nauczycieli oraz bardzo szczegółowo i obrazowo przedstawił główne zadania funkcjonowania uczniów w naszej szkole. Przedstawił również zagadnienia dotyczące:

♦ Zapoznanie rodziców ze szkołą, nauczycielami i warunkami nauki,

♦ Przekazanie informacji na temat oczekiwanych wobec młodzieży rozpoczynających naukę w szkole,

♦ Zaprezentowanie szkoły jako miejsca przyjaznego młodzieży i ich rodziców,

♦ Ubezpieczenia

♦ Wpłat na Radę Rodziców

♦ Pierwszych poniedziałków miesiąca

♦ Możliwości uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez wychowawców klas.

 W drugiej części spotkania głoś zabrał Kierownik kształcenia zawodowego Pan Sławomir Baran, który zapoznał rodziców z Dziennikiem elektronicznym obowiązującym w naszej szkole jak również zachęcał do regularnego korzystania z takiej możliwości sprawdzania i monitoringu ocen i frekwencji ich dzieci na zajęciach lekcyjnych. 

 Rodzice również mieli możliwość zapoznania się z ofertą  Projektu „Wykwalifikowany absolwent gwarancja zawodowego sukcesu” skierowanego do uczniów technikum, szkoły branżowej I stopnia i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1. Projekt będzie trwał  2 lata. Wartość projektu 968 545 zł.

 Cel projektu:

 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia
i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną
w ścisłej współpracy z pracodawcami.

„Wykwalifikowany absolwent gwarancja zawodowego sukcesu." — projekt
do Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia.

Zadanie 1

Realizacja zadań dodatkowych rozwijających zainteresowania i wiedzę matematyczną, naukowo-techniczną i językową związaną z kształconym zawodem przez uczniów stanowiące uzupełnienie działań szkoły.

1)zajęcia z matematyki 40 godzin/rok 9 grup ( klasy Ill-IV Tech. łącznie 360 godzin zajęć na rzecz 135 uczestników; 

2) zajęcia z informatyki 40 godzin/rok 3 grup (klasy Ill-IV Tech. informatyk, łącznie 120 godz. ;

3) zajęcia z geografii 40 godzin/rok 3 grup łącznie 120 godzin zajęć

4) zajęcia z biologii 40 godzin/rok 1 grupa 40 godzin

 5) zajęcia z fizyki 40 godzin/rok 1 grupa

6) zajęcia ze specjalistycznego branżowego języka angielskiego 40 godzin/rok 9 grup, łącznie 360 godzin

Zadanie 2

Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych

1) zajęcia z matematyki 40 godzin/rok 6 grup   240 godzin zajęć

2) zajęcia z informatyki 40 godzin/rok 2 grup  80 godzin

3) zajęcia z geografii 40 godzin/rok 4 grup 160 godzin

4) zajęcia z fizyki 40 godzin/rok 4 grupy 160 godzin

5) zajęcia ze specjalistycznego branżowego języka angielskiego 40 godzin/rok 10 grup  400 godzin

6) zajęcia ze specjalistycznego branżowego języka niemieckiego 40 godzin/rok 2 grupy 80 godzin

7) zajęcia ze specjalistycznego branżowego języka rosyjskiego 40 godzin/rok 2 grupy 80 godzin Termin prowadzenia zajęć:

- rok szkolny 2017/2018 w wymiarze 560 godzin,

- rok szkolny 2018/2019 w  wymiarze 640 godzin.

Zadanie 3

Realizacja specjalistycznych zawodowych kursów podnoszących kwalifikacje uczniów

- Kurs z eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci EN z uprawnieniami SEP -

- Certyfikowany kurs z zakresu AutoCAD na 2 poziomach - 60 godzin (poziom I - 30 godz., poziom ll - 30 godz.) |

- Certyfikowany specjalistyczny kurs baristy - 40 godzin na rzecz 2grup

- Kurs z zakresu obsługi specjalistycznego programu Gastro POS i Szef - Obsługa Sprzedaży Gastronomicznej i Gospodarki Magazynowej — 15 godzin na rzecz 4grup

- Kurs z zakresu carvingu i dekoracji potraw na 2 poziomach - 25 godzin

- Kurs spawacza - 196 godzin na rzecz 1 grupy/10 uczest. kl. ll-Ill ZSZ

- Kurs na operatora wózka transportowych  oraz wymiany butli gazowej z UDT - 67 godzin 4 grup/10 uczest. kl. ll-Ill ZSZ Mech 20 uczest., kl. ll-Ill TL 20 uczest.

- Kurs zawodowy prawa jazdy kat.B -60 godzin + egz. na rzecz 77 uczniów

Zadanie 4

Realizacja wspomagającego programu stażowego na rzecz 28 uczestników oraz wspomagającego programu praktyk na rzecz 12 uczestników w sumie 40 uczniów (2200 zł  dla jednego ucznia stypendium)

Zadanie 5

Realizacja zajęć laboratoryjnych na Politechnice Białostockiej

Zadanie 6

Stworzenie w ZS1 warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej przez doposażenie pracowni sieci komputerowych oraz wyposażenie pracowni logistycznej i pracowni gospodarki materiałowe.

 

Na koniec głoś zabrała pedagog szkolny Dorota Śleszyńska, która przedstawiła  rodzicom  główne założenia programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły na lata 2017 – 2021.

Wstęp

            Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich. 

 
Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane
i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.


 
Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.
Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.


Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest towarzyszenie  młodemu człowiekowi oraz  kształcenie aby wyposażyć ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się świecie, a w szczególności do zdobywania dalszej wiedzy, rozwijaniu talentów i pasji. Chcemy, aby szkoła harmonijnie realizowała funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, stwarzając możliwość aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i uznając przy tym za niezwykle istotne zaspokajanie potrzeb młodzieży oraz ich rodziców w odniesieniu do oferty edukacyjnej Szkoły. Dążymy do przygotowania ucznia do podejmowania trafnych decyzji, samodzielnego myślenia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym. Dbamy o wysoką jakość usług edukacyjnych, profesjonalizm pracy pedagogicznej, tworzymy mechanizmy stałej kontroli jakości prowadzonych zajęć i oceny pracy nauczycieli z tego punktu widzenia. Pragniemy, aby nasi uczniowie czerpali radość z pobytu w szkole, a rodzice satysfakcję z rezultatów naszej współpracy

Główne założenia Programu Wychowawczo – Profilaktycznego

1. Program Wychowawczo - Profilaktyczny w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w  Zambrowie jest współtworzony przez wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora oraz wszystkich nauczycieli.

2. Za realizację programu wychowawczo-profilaktycznego odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele, wychowawcy, rodzice i uczniowie.

3. Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego zostało poprzedzone diagnozą potrzeb naszych uczniów, ich problemów, możliwości oraz uwarunkowań otoczenia.

4. Szkoła wspiera rozwój każdego ucznia, jego sfery intelektualnej, emocjonalnej, społecznej zgodnie z jego możliwościami.

5. Odpowiedzialność za wychowanie młodego człowieka ponoszą przede wszystkim rodzice, szkoła pełni rolę podrzędną wspomagającą pracę wychowawczą rodziców.

6. W realizacji zadań wychowawczych dążymy do jednolitości oddziaływań rodziców i szkoły.

7. Szkoła wychowuje do samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania zadań w życiu publicznym i społecznym.

8. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami– wychowują swoją osobowością i zachowaniem.

9. Podstawowym prawem i obowiązkiem ucznia jest nauka i uczestniczenie w zajęciach.

10. Szkoła: rozwija zainteresowania uczniów oraz przeciwdziała niepowodzeniom szkolnym, wspomaga rozwój moralny uczniów (poszanowanie norm, wartości i autorytetów), stwarza uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych: wolontariat, koła zainteresowań, zajęcia sportowe.

11. Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w ścisłym związku z działalnością profilaktyczną w środowisku lokalnym – odgrywa ona ważną rolę w kształtowaniu osobowości ucznia. Jest także pomocna w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu uczniów do dokonywania właściwych i przemyślanych wyborów życiowych.

Cele programu:

Cel główny:

♦ Wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie
do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, zdrowotnym i społecznym.

Cele szczegółowe:

1. Propagowanie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach poprzez:

♦ poszanowanie życia ludzkiego jako najwyższej wartości

♦ kierowanie się w stosunkach międzyludzkich uczciwością i prawdą

♦ poszanowanie godności osobistej

2. Kształtowanie dojrzałości i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania własnego rozwoju poprzez:

♦ rozpoznawanie i rozwój zainteresowań, zdolności, talentów,

♦ kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo, własne decyzje i czyny,

♦ korzystanie z  przysługujących praw i wywiązywanie się z obowiązków,

♦ zapewnienie równości szans w dostępie do różnych szkolnych form edukacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych i sportowych,

♦ motywowanie do samokształcenia,

♦ empatia,

♦ dbałość o wysoką kulturę osobistą,

♦ kształtowanie postawy przedsiębiorczości i wytrwałości w dążeniu do ustanowionych celów,

♦ orientacja zawodowa i kształtowanie umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku pracy.

3. Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia poprzez:

♦ organizowanie akcji propagujących zdrowy i higieniczny tryb życia,

♦ promowanie zdrowego stylu odżywiania,

♦ zachęcanie do wszelakiej aktywności fizycznej,

♦ kształcenie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami,

♦ podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,

♦ podnoszenie świadomości w sferze bezpieczeństwa,

4. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym poprzez promowanie zdrowego trybu życia i wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.

5. Przeciwdziałanie uzależnieniom - pomoc w zdobyciu wiedzy na temat uzależnień i innych zagrożeń dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

6. Kształtowanie postaw prospołecznych i prorodzinnych.

7. Wspieranie ucznia podczas pojawiania się sytuacji trudnych.

8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości.

9. Przygotowanie do harmonijnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:

♦ kształtowanie pozytywnych relacji z rodziną i najbliższym otoczeniem,

♦ kształtowanie postawy patriotycznej, poszanowanie kultury, tradycji, symboli szkolnych, lokalnych i narodowych, tolerancja wobec odmiennych poglądów,

♦ wolontariat,

♦ rozwijanie tożsamości europejskiej,

♦ wypracowywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,

♦ wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej, współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym

♦ kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach klasowych, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,

10. Wyodrębnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i młodzieży uzdolnionej, przy ścisłej współpracy z rodzicami poprzez:

♦ wsparcie uczniów wymagających szczególnej opieki.

♦ organizowanie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

♦ współpraca z rodzicami, wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów.

 

Szczegółowo  z Programem Wychowawczo -  Profilaktycznym szkoły  rodzice zostali zapoznani  przez wychowawców klas.

 

Pani Pedagog zachęcała również rodziców do współpracy gdyż świadomość rodzica i jego roli w niwelowaniu lub likwidowaniu "trudności dziecka" oraz umiejętność podjęcia przez niego wyzwania są podstawą do pozytywnych rokowań na przyszłość.