Rekrutacja uzupełniająca do udziału w projekcie

Oferta na rok szkolny 2019/2020 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

 

 

"Rekrutacja uzupełniająca do udziału w projekcie"

W związku z realizacją projektu nr RPO.03.03.01-20-0091/16 pn. „Wykwalifikowany absolwent gwarancją zawodowego sukcesu”, którego Wnioskodawcą jest powiat zambrowski, a Realizatorem Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie OGŁASZAMY REKRUTACJĘ UZUPEŁNIJĄCĄ. Rekrutacja dotyczy poniższych form wsparcia:

      ♣ Pozaszkolne ponadprogramowe zajęcia laboratoryjne realizowane na Politechnice Białostockiej.

 

Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie pok. 222 i trwać będzie od 7 lutego do 14 lutego 2018 roku. Warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem procesu Rekrutacji, jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Uczestnikami projektu mogą być Uczniowie/Uczennice Technikum i Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie chęci uczestnictwa przez złożenie w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

     1. formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kandydata i Rodzica/Prawnego opiekuna,

     2. oświadczenia Rodzica/Prawnego opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w Projekcie,

     3. deklaracji uczestnictwa, podpisanej przez uczestnika Projektu,

     4. oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanego przez uczestnika           Projektu/Prawnego Opiekuna,

Ww. dokumenty dostępne są:

http://www.zs1rowecki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=279:rekrutacja-uczestnikow-do-projektu&catid=32&Itemid=344,

a także w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym. 

W przypadku osób, które to są już uczestnikami projektu a chciałyby rozpocząć udział w ww. formach wsparcia, do Szkolnego Punktu Rekrutacyjnego należy dostarczyć WYŁĄCZNIE DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA.

Po zakończeniu procesu rekrutacji, zbierze się Komisja Rekrutacyjna, która to zweryfikuje złożone dokumenty pod kontem, zarówno grupy docelowej, jak i poprawności formalnej i dnia 14 lutego 2018 roku przedstawiona zostanie lista Uczestników poszczególnych zajęć oraz lista nowych uczestników projektu. Ww. listy upublicznione zostaną na tablicach informacyjnych w Szkole oraz na stronie internetowej www.zs1rowecki.pl w zakładce  Wykwalifikowany absolwent gwarancją zawodowego sukcesu. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół rekrutacji.

 

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą, a szczegółowych informacji dotyczących. realizacji projektu udzielić może Ekspert ds. jakości kształcenia i sprawozdawczości Pan Sławomir Baran.