Branżowa Szkoła I stopnia po gimnazjum

Oferta na rok szkolny 2019/2020 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

Dostępne kierunki:

 

                ♦ Kucharz

                ♦ Mechanik pojazdów samochodowych

                ♦ Elektromechanik

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego

Wynik przedstawiony w procentach z:

           ♦ języka polskiego,

           ♦ historii i wiedzy o społeczeństwie,

           ♦ matematyki,

           ♦ przedmiotów przyrodniczych

           ♦ języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2 (maksymalnie zatem 100 punktów)

 

Przeliczanie na punkty ocen:

z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

           ♦ celujący –18 punktów;

           ♦ bardzo dobry –17 punktów;

           ♦ dobry –14 punktów;

           ♦ dostateczny –8 punktów;

           ♦ dopuszczający –2 punkty.

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem -7 punktów

 

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

     a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów

     b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

     c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

     a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

     b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty

     c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

     a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

     b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

     c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

     d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

     e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

     f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

 

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

     a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

     b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

     c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

     d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

     e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

     f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

     a) międzynarodowym – 4 punkty

     b) krajowym – 3 punkty

     c) wojewódzkim – 2 punkty

     d) powiatowym – 1 punkt

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.