Szczęśliwy numerek

Oferta na rok szkolny 2022/2023 - kliknij TUTAJ. Zapraszamy do "Czerwoniaka" !

REGULAMIN

„SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA"

 

§1.

Informacje ogólne

 

1. „Szczęśliwy numerek” jest przywilejem powstałym z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, opracowanym przez jego opiekuna i zaakceptowanym przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie.

2. „Szczęśliwy numerek” pozwala, nie mniej szczęśliwemu posiadaczowi, na jeden dzień zapomnieć o trudach związanych ze sprawdzeniem jego wiedzy. 

3. „Szczęśliwy numerek” jest losowany przez system dziennika lekcyjnego Librus i przypisany numerowi ucznia w tymże dzienniku elektronicznym tylko w danym dniu.

 

§2.

Zasady korzystania z przywileju „Szczęśliwego numerka”

 

1. Uczeń posiadający danego dnia „Szczęśliwy numerek” i pragnący skorzystać z tego przywileju ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przy sprawdzaniu obecności.

2. „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia w danym dniu z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.

3. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi lub pisania kartkówki na ocenę, mimo tego przywileju, po uprzedniej konsultacji z nauczycielem przedmiotu

4. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia od:

    - pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek,

    - wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych),

    - konieczności posiadania ustalonych w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy ucznia na lekcji,

    - aktywnego udziału w lekcji.

5. „Szczęśliwy numerek” nie chroni od uwag za niewłaściwe zachowanie na zajęciach.

6. „Szczęśliwy numerek” nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

7. „Szczęśliwy numerek” nie obowiązuje w terminie dwóch tygodni przed klasyfikacją śródroczną i roczną.

8. Z przywileju „Szczęśliwego numerka”  uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał na semestr ocenę niedostateczną lub jest niesklasyfikowany.

 

§3.

Utrata przywileju „Szczęśliwego numerka”

 

1. Nauczyciel, w porozumieniu z wychowawcą klasy, może zawiesić udział ucznia w prawie do „ Szczęśliwego numerka” na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie (np. przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, itp.).

2. Jeżeli dana klasa nie stosuje się do zasad „Szczęśliwego numerka" i zachowuje się w sposób naganny, wychowawca może zawiesić ten przywilej na czas określony. Zobowiązany jest on wówczas do poinformowania o zaistniałej sytuacji nauczycieli uczących w danej klasie.

 

 

§4.

Uwagi końcowe

 

1. Regulamin stosowania przywileju „Szczęśliwego numerka” wchodzi w życie z dniem 11.10.2021 r. i stanowi załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie.

 

 

Opracował: Krzysztof Krajewski